O PROJEKCIE / ABOUT

WRSW | BRLN 2016

WRSW | BRLN 2016 (Warszawa | Berlin 2016) to projekt programu trzech rezydencji artystycznych dla artystów z Berlina w Warszawie, oraz jednej rezydencji polskiego artysty w Berlinie, we współpracy z instytucją partnerską – organizacją non-profit berlinerpool. W programie rezydencji realizowanym w Warszawie biorą udział również twórcy polscy, mając okazję zrealizować wspólną wystawę lub projekt z artystami niemieckimi.


Projekt wykorzystuje rolę kultury i sztuki w procesie pogłębiania partnerstwa między dwiema europejskimi stolicami poprzez wsparcie międzynarodowej i międzykulturowej współpracy twórczej środowisk artystycznych. W 2016, jubileuszowym roku partnerstwa Warszawy i Berlina, program wymian realizowany jest w postaci jedno- lub dwumiesięcznych pobytów rezydencyjnych dla artystów, którzy działają 
w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej internetu i nowych mediów. Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni na refleksję dotyczącą kwestii równie ważnych dla artystów i mieszkańców obu stolic, jak i nowych sposobów komunikacji i wyrazu artystycznego, które oferuje sztuka internetu. Na terenie Warszawy projekty w ramach rezydencji realizowane są w przestrzeni instytucji partnerskiej współrealizującej program Warszawa | Berlin 2016 – Ośrodka Sztuki XS na warszawskim Mokotowie, współprowadzonego przez Fundację Burdąg w ramach programu “Lokal na Kulturę”. W Berlinie miejscem realizacji rezydencji są przestrzenie partnerskiej organizacji berlinerpool.

Projekt przeznaczony jest zarówno dla specjalistów w dziedzinie kultury i sztuki (artystów, kuratorów, badaczy kultury współczesnej, krytyków, socjologówi filozofów), środowiska artystycznego specjalizujacego się 
w sztuce w przestrzeni publicznej internetu i nowych mediów, odbiorców zainteresowanych nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce współczesnej, aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych w Warszawie
i Berlinie, oraz społeczności Mokotowa, gdzie rezydencje
i projekty końcowe będą realizowane.

KOMPONENTY PROJEKTU:

1.REZYDENCJE (maj – czerwiec 2016, sierpień – wrzesień 2016, październik – listopad 2016 – Warszawa i Berlin)

W projekcie bierze udział trzech artystów na co dzień pracujących w Berlinie oraz czterech artystów warszawskich, współtworzących scenę sztuki w przestrzeni publicznej internetu, w swojej praktyce używających nowych mediów. Rezydencje odbywają się kolejno, po jednym rezydencie na raz (długość każdej rezydencji to jeden – dwa miesiące). Zakończeniem każdej rezydencji jest realizacja wystawy prezentującej projekt przygotowany w czasie pobytu w Warszawie/ Berlinie. Rezydencja obejmuje także przeprowadzenie warsztatów/ otwartego spotkania przez rezydentów z Berlina, oraz realizację 
projektu przez artystę z Warszawy.
Długość trwania każdej wystawy rezydenta to 7­14 dni, długość ekspozycji projektu artysty warszawskiego to maksymalnie 7 dni.

2. WYSTAWY (czerwiec 2016, sierpień – wrzesień 2016, październik – listopad 2016)

Wystawy w Ośrodku Sztuki XS oraz w ramach działań berlinerpool, realizowane w ramach programu rezydencji prezentują nowe projekty artystów rezydentów i artystów warszawskich, rozwijane i przygotowane w czasie pobytu w Warszawie i w Berlinie.

3. PUBLIKACJA ONLINE (grudzień 2016)

https://issuu.com/fundacjatu/docs/wrsw_brln_2016

ORGANIZATORZY:

Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU, XS

Lokal wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów

Projekt WRSW | BRLN 2016  współfinansowany ze środków m.st. Warszawy, Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej oraz Burmistrza i Senat Berlina

PARTNERZY:

Fundacja Burdąg, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, berlinerpool e.V., Goethe-Institut, Plusnull e.V, Kollegen 2,3, agitPolska e. V.

WRSW | BRLN 2016

WRSW | BRLN 2016 (Warsaw | Berlin 2016) is a program of three artistic residencies for artists from Berlin in Warsaw, and a Polish artist’s residency in Berlin, developed in cooperation with partner institution - a non-profit organization berlinerpool. The program developed in Warsaw involves also Polish artists, gaining the opportunity to cooperate or realize a joint exhibition or project with German artists.

The project uses the role of culture and art in the process of enhancing the partnership between two European capitals through supporting international and intercultural cooperation of creative artistic scenes in both cities. In 2016, the jubilee year of the partnership between Warsaw and Berlin, the exchange program will be dedicated to Internet art and new media. The main objective of the project is to create a new space for reflection on issues equally important for artists and residents in the two neighbouring capitals, as well as new ways of communication and artistic expression, which the Internet art has to offer. In Warsaw, the projects within the WRSW | BRLN program are implemented in cooperation with the partner institution XS Art Center located in Warsaw's Mokotów district, co-led by Burdąg Foundation under the "A Place for Culture” municipal program. In Berlin, the studio and exhibition spaces will be provided by berlinerpool. The project is dedicated to professionals in the field of culture and arts (artists, curators, scholars of contemporary culture, critics, philosophers, sociologists), as well as artist specializing in art in the public space of the internet and new media, audience interested in new phenomena in culture and contemporary art, activists and representatives of NGOs and public institutions in Warsaw and Berlin, and the communities of Mokotów, where residencies and final projects and exhibitions will be implemented.

PROJECT’S COMPONENTS:

1.RESIDENCIES (May – June 2016, August – September 2016, October – November 2016 – Warsaw and Berlin)

The project involves three artists from Berlin and four artists from Warsaw, working in the field of art in the public space the internet and new media. Residencies will take place consecutively, so one resident at a time (the length of each residency stay is one - two months). Each residency stay is completed with a final exhibition/ project, that is presented in the XS Art center from 7 to14 days.   The residency stay also includes workshops / open meeting led by residents from Berlin, and the implementation of project by the artist from Warsaw.

2. EXHIBITIONS (June 2016, August – September 2016, October – November 2016)

Exhibitions implemented within the framework of the project are new projects by residents and Warsaw based artists, developed and prepared during their stay in Warsaw and in Berlin.

3.ONLINE PUBLICATION ( December 2016)

https://issuu.com/fundacjatu/docs/wrsw___brln_2016_e

ORGANISERS:

Foundation for Public Space Research TU,  XS

Project space used for cultural purposes with the help of the Capital City of Warsaw  –  Mokotów district

The project is co-funded by the Capital City of Warsaw, Foundation for Polish-German Cooperation and the Governing Mayor of Berlin - Senate Chancellery Berlin.

The WRSW | BRLN project is implemented in the partnership with:

Burdąg Founation, Institute for Public Space Research, berlinerpool e.V., Goethe-Institut, Plusnull e.V., Kollegen 2,3 (Berlin), agitPolska e.V.