REZYDENCJA #2/ RESIDENCY #2

REZYDENCJA # 2: SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2016 MARCELINA WELLMER

REZYDENCJI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE PROJEKT KAMILI SZEJNOCH

Marcelina Wellmer jest absolwentką wydziału wideo i rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Berlinie. Działa na polu sztuki wideo, instalacji i malarstwa. Badając symbiotyczne relacje między ludźmi i interfejsami wymiany informacji, przekracza granice między mediami cyfrowymi i analogowymi. W swojej praktyce artystycznej wykorzystuje przypadek. Interesują ją elementy, które software generuje na podstawie przypadkowych udostępnień. Używa odzyskanych plików z danymi oraz części hardware’u, odkrywając nowe możliwości przestrzenie kodowania i dekodowania tekstów i obrazów. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Niemczech, Polsce, Danii, Austrii, Estonii, Kanadzie, Australii, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

http://marcelinawellmer.com

O REZYDENCJI

"52.5200° N, 13.4050° E 52.2297° N, 21.0122° E31.08" Obiekty dźwiękowe

W instalacji wizualno-dźwiękowej “52.5200° N, 13.4050° E 52.2297° N, 21.0122° E“ ciało 
w przestrzeni miasta przetwarza i analizuje ukształtowanie i sferę akustyczną dwóch stolic - Berlina 
i Warszawy. Przez kilka dni aplikacja GPS zapisywała każdą przebytą przez autorkę projektu drogę, najpierw w Berlinie, później w Warszawie, nie wyłączając parkingów czy galerii handlowych
i innych punktów nie zawsze uwzględnianych na zwyklej mapie. Przebyte trasy to codzienne ścieżki, zgodne z rozkładem dnia, rozpoczynające sie w momencie opuszczenia domu. Raz są dłuższe 
i wymagają skorzystania z komunikacji miejskiej lub roweru czy samochodu, raz bliższe, przebyte pieszo. Dzięki graficznym zapisom GPS powstały mapy “miasta osobistego”, miasta z perspektywy drogi, która zostala pokonana. Dzięki nim można zaobserwować jak zawikłane lub proste, geometryczne lub chaotyczne są przebyte trasy. Można zapytać: czy sygnał GPS kluczył 
w poszukiwaniu sygnału? Jaki jest ostateczny kształt obu “miast osobistych” – podobny, czy może zupełnie różny? Wylaserowany na 14 czarnych płytach MDF zapis GPS ilustruje codzienne, pojedyncze drogi. Całość tras w dwóch miastach przeniesiona została na ścianę galerii, a fragmenty tak powstałych map Warszawy i Berlina
można zobaczyć tylko przy użyciu latarki UV – aby więc zobaczyć różne ich części, należy poruszać się po przestrzeni galerii XS (tak, jak po przestrzeni miasta). I jak to z miastem bywa – na końcu widać tylko tę drogę, która znajduje się tuż przed nami, albo za nami – reszta pozostaje niewidoczna. Drugim elementem instalacji jest dźwięk, wydobywający się z 14 głośników, nagrywany dzień po dniu paralelnie do zapisów GPS. Z wielogodzinnych nagrań wyodrębnione zostały najczęściej wystepujące motywy dźwiękowe. I również tutaj można pokusić się o dostrzeżenie różnic lub podobieństw: czy w obu miastach tak samo często używa się klaksonów? Jak często śmieją się lub krzyczą ludzie na ulicach? Czy słychać ptaki i czy tramwaje piszczą na zakrętach? Dzięki takiej dźwiękowo-cielesnej analizie przestrzeni miejskiej możemy porównać “osobiste mapy akustyczne”  Warszawy i Berlina.  A wszystko to jest dziełem zaskakującego i nieprzewidywalnego “przypadku miejskiego”.

RESIDENCY # 2: AUGUST-SEPTEMBER  2016 MARCELINA WELLMER

THE RESIDENCY WILL BE ACCOMPANIED BY PROJECT BY KAMILA SZEJNOCH

Marcelina Wellmen graduated from the video and drawing faculty at the Univerisity of Arts in Poznań. She lives and works in Berlin. Marcelina operates at the edge of video, installation and painting. Her works are dealing with the relation of humans and the interference of information and media, crossing the border from analog to digital. She uses randomness as a key element of creation. Pieces are controlled and displayed through software that works with random seeds. Part of her creation is to play with those edges of media and to amplify their very own characteristics. She participated in collective and individual exhibitions in Germany, Poland, Denmark, Austria, Estonia, Canada, USA and Japan.

http://marcelinawellmer.com

RESIDENCY INFO

"52.5200° N, 13.4050° E 52.2297° N, 21.0122° E31.08"
Sound objects


In the visual/sound installation "52.5200 ° N, 13.4050 ° E 52.2297 ° N, 21.0122 ° E31.08" the body in the urban space processes and analyzes the shape and acoustic sphere of two capitals - Berlin and Warsaw. For several days the GPS application was recording every road traveled by the author of the project, first in Berlin, then in Warsaw, including the car parks and shopping malls as well as other points not always included in regular maps. 14 black MDF boards covered with these roads etched witch laser, illustrates the everyday, individual tracks. Thanks to the tracks, you can see how intricate or simple geometric or chaotic are the routes. You might ask: if the GPS signal weaved in search of a signal? What is the ultimate form of a "personal city" in Berlin and Warsaw - is it similar, or perhaps completely different? The whole route in two cities was copied to the wall of the XS gallery, and fragments of the resulting maps of Warsaw and Berlin can be seen only with a UV flashlight - so in order to see different parts of them, the visitors have to navigate through the gallery space (such as the area of the city). And as it happens with the city - at the end you can only see the path that is right in front of you or behind you - the rest is invisible. The second element of the installation is the sound, coming from 14 speakers, recorded day after day parallel to the GPS tracking. From many hours of recordings the most common sound motives have been separated. And again, we can attempt to recognize the differences or similarities, ask if in Warsaw car horns are used as often as in Berlin? And how often people laugh or scream on the city streets? Do you hear the birds and are trams squealing when turn? With this sound and physical analysis of urban space we can compare "personal acoustic maps" of Warsaw and Berlin. And all this is the work of surprise and the unpredictable.