SIMU APP

Aplikacja mobilna „SIMU” („Miasta Symultaniczne” /„Simultaneous Cities”)

POBIERZ APLIKACJĘ

Aplikacja mobilna SIMU daje możliwość spojrzenia z nowej perspektywy mieszkańcom i turystom na historię i dziedzictwo kulturowe Berlina i Warszawy. To wirtualny przewodnik w postaci mapy (dostępnej offline i online na telefony typu Android), który prezentuje przykłady przenikania się idei, stylów architektonicznych, nurtów w sztuce oraz trendów w rozwoju przestrzeni miejskiej między dwiema europejskimi metropoliami. Mapa obejmuje 30 lokalizacji w obu miastach, ilustrowanych zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi oraz opisami. Liczba miejsc na mapie będzie sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana. Wybór tematów obejmuje okres tużpowojenny, lata 60. i 70. XX wieku, okres transformacji oraz pierwszą dekadę XXI wieku. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej oraz angielskiej.

Jak to działa?
Użytkownik aplikacji zwiedzając Warszawę (lub Berlin), może poznawać jednocześnie podobne 
w obu miastach obiekty architektoniczne i miejsca korespondujące ze sobą ze względu na wybrane zjawiska kulturowe i wydarzenia historycznie.
Dodatkowo ma okazję dowiedzieć się więcej na temat procesów, które wpłynęły na kształtowanie i zmianę tych miejsc.

Premiera aplikacji połączona jest z konferencją z udziałem uczestników z Warszawy i Berlina oraz organizacją otwartych warsztatów dotyczących przestrzeni miejskiej i użycia nowych technologii 
w jej badaniu.

Aplikacja jest współfinansowana ze środków Fundacji-Współpracy Polsko-Niemieckiej i realizowana we współpracy partnerskiej z Fundacją Ośrodka KARTA oraz Fundacją Muzeum Berlina (Stiftung Standtmuseum Berlin).

Mobile application„SIMU”
(„Simultaneous Cities”)

GET THE APP HERE

The mobile application provides the opportunity for residents and tourists to explore the history and cultural heritage of Berlin and Warsaw from a new perspective. SIMU app introduces a virtual city guide of Warsaw and Berlin, in the form of a map, available offfline and online for Android phones. It presents examples of ideas, architectural styles, and trends in art as well as trends in urban development that occur simultaneously in the two metropolises. The application includes 30 locations in both cities illustrated with archival and contemporary photographs and descriptions.
The number of locations on the map will be gradually updated and developed. Selected topics include the post-war period, the 60's and 70's, a period of system transition and the first decade of the twenty-first century. The app is available in Polish English and German.

How it works?
Our application allows you to get to know similar places and architectural objects in both cities, matching particular and historical events and social phenomena. In addition you have the opportunity to read about the influences and processes that have impacted and formed particular locations.

The launch of the application is combined with the inaugural conference and workshops with participants from Warsaw and Berlin. The event is dedicated to urban space and the use of new technologies in its study.

The application is co-funded by the Foundation for Polish-German Cooperation and is implemented in a partnership with the Foundation Ośrodek KARTA and Stiftung Stadtmuseum Berlin.