ZESPÓŁ / TEAM

NASZ ZESPÓŁ

Joanna Turek ( Warszawa – Berlin )

Antropolożka kultury, koordynatorka i kuratorka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Graduate School for Social Research przy Polskiej Akademii Nauk w ramach brytyjskiego programu Lancaster University. W ostatnich latach współpracowała z kilkoma fundacjami i instytucjami publicznymi w Warszawie i Berlinie (m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Promocji Kultury, Fundacja Bęc Zmiana w Warszawie; Plusnull e.V. w Berlinie) realizującymi projekty z zakresu sztuk wizualnych, architektury, designu oraz działania społeczno-edukacyjne, na skalę lokalną i międzynarodową. W latach 2009-2012 zaangażowana w prace Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadziła serię spotkań i warsztatów poświęconych wielowymiarowej analizie przestrzeni publicznej, organizowała i koordynowała projekty przestrzeni miejskiej. Autorka publikacji, wywiadów. Obecnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w Warszawie i Berlinie łącząc swoje zainteresowania krytyką instytucjonalną, praktykami artystycznymi w społecznym i politycznym kontekście oraz rolą kapitału kulturowego w działaniach lokalnych.

Martyna Miller ( Warszawa )

Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW, edukacji medialnej na Wydziale Pedagogicznym UW oraz rocznego kursu na wydziale reżyserii w Academy of Performing Arts w Sarajewie. Zakładała klub 1500 m2 w Warszawie, współpracowała z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy, Festiwalem Ciało/Umysł, Fundacją Bęc Zmiana. Realizuje projekty 
z pogranicza tearu, performansu i muzyki.

Anna Bobczuk ( Berlin )

Politolożka, kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Berlinie, gdzie pogłębia swoje badania na temat wpływu migracji na przestrzeń miejską, kapitału społecznego w miastach wielokulturowych oraz gentryfikacji miast. Do obszaru jej zainteresowań należy też film. Współpracowała z wieloma festiwalami filmowymi i planuje doktorat dotyczący obrazu społeczności migranckich w filmie.

OUR TEAM

Joanna Turek ( Warsaw – Berlin )

Cultural anthropologist, coordinator, cultural manager. Graduate of the University of Warsaw in cultural studies and the Graduate School for Social Research/Lancaster University. In recent years she has cooperated as a coordinator and producer with several foundations and institutions based in Warsaw and Berlin (among others, Centre for Contemporary Art in Warsaw, Warsaw Centre for Culture Promotion; Plusnull e.V. and Kollegen 2,3 in Berlin) dealing with projects concerning visual arts, design, architecture as well as socio-educational activities, including international projects. In 2009-2012 she was engaged in the works of the Institute for Public Space Research at the Warsaw Fine Arts Academy, where she has co-led series of discussions and workshops on the topic of urban space in cultural and social context and have organized and coordinated projects and events in the open city space in Warsaw. She has published in several Polish journals and magazines. Currently she cooperates with non-governmental organizations in Warsaw and Berlin. She is engaged (in theory and practice) in the work on the widely understood public space, combining her interests in institutional critique, artistic practices in social and political context and the role of cultural and creative capital in local and international projects dedicated to urban space.

Martyna Miller ( Warsaw )

Martyna Miller is a graduate of cultural anthropology studies and media education at University of Warsaw and directing at Academy of Performing Arts in Sarajevo. One of the initiators of 1500m2 in Warsaw, cooperated with Dramatical Theatre in Warsaw, Body/Mind Festival, Bęc Zmiana Foundation among others. She implements projects located on the edge of theatre, performance and music.

Anna Bobczuk ( Berlin )

Political scientist, cultural anthropologist, a graduate of the University of Warsaw. She lives in Berlin, where she conducts her research on the impact of migration processes on urban space, social capital in multicultural cities and urban gentrification. Film is also in the area of her interests – she has cooperated with several film festivals and plans a PhD on the image of migrant communities in the film.